En la temporada alta es requereix moltes més maquines per netejar la platja. Per la sorra es fa la neteja amb uns tractors totes les nits. Els carrers també són part de la platja i tres operaris amb vehicles 4×4 netejan diàriament pels matins amb manegues que formen part del cotxe.
També ha aquesta temporada s’activen els canyons d’aigua. Només serveixen per apartar a les persones de les platges i que els treballadors netegin.
Fet per: Daniella