La platja de la Barceloneta està compresa entre la platja de Sant Miquel i l’espigó del Gas, que també es coneix amb el nom d’espigó de Ginebra. És una de les platges més antigues i amb més tradició de la ciutat, i una de les preferides pels usuaris estrangers, pels grups d’esplai i les escoles que hi van sovint a fer activitats. 


Fer per: Roser Margarit