La zona litoral és l’àrea de contacte entre el medi marí i el terrestre. Es poden produir processos que són riscos naturals. Hi han dos tipus de fenòmens: erosions i canvis en la configuració en la línia de la costa i les inundacions d’àrees emergides.

Erosions en la línia de canvi

En les costes sedimentaries com a Catalunya, els canvis poden ser com una acreció o erosió. Les conseqüencies d’una erosió provoca la pèrdua de molta superfície com els camps de dunes. Això fa que sigui més possible les inundacions.

L’erosió fa que sempre estigui canviant els territoris.
Quan la terra emergida avança es poden aprofitar els ussos de l’espai litoral. Si el mar avança és negatiu ja que es perd una porció del territori.

Fènomens d’inundació

Estan relacionats amb esdeveniments sobtats d’alta energia. Té consequëncies fortes si el mar sobrepassa el seu límit habitual. Quan el mar és alt provoca inundacioncs que afecten a la costa baixa com les platges de sorra.

Agents hidrodinàmics

L’erosió i l’inundació costaneres són fenòmens resultants de l’interració de diferents factors, els més revellants són: els temporals marins, les corrrents litorals, els tsunamis i les ones gegants.

Les temporals són les que el vent genera unes una des gegants. Aquestes onades transporten sediments i que després formarà una erosió. Aquest temporals poden durar uns dies o hores sempre varia. Lo màxim que pot produir són els huracans. Les corrents litorals són les que transporten els sediments. Poden ser transversals o longitudinals a les costes produïdes per la marea. Els tsunamis són les onades gegants que són provocats per terratrèmols que mouen les plaques tectòniques.

Revellança del fenomen a Catalunya

La costa catalana és aproximadament de 600km. Té dos tipus de costa: la baixa (sedimentaria) i l’abrupta.

L’abrupta té la superfície rocosa que genera fortes pendents. Els fenòmens d’eroció són baixos i hi han molt poques inundacions. En aquestes costes es poden produir cales, i platges encaixades.

La baixa té pendents suaus i per això té més rics de que es produeixin els fenòmens d’erocio i d’inundació. Normalment estan urbanitzades. Les platges són obertes i urbanitzades.

Historial dels esdeveniments 

Prespectiva historica: Va començar fa 6.000 anys enrere. Abans el mar anava pujant dia a dia fins que es va anar enderedint. Es va anar augmentar els sediments així formant les costes.

Situació actual: El risc de que tenim a les nostres costes per culpa de l’eroció són recents. Va començar el s. XX per culpa del turisme massius i les explotacions demogràfiques.

Fet per: Daniella Compagnucci